Anasayfa Haberler T.C Ulaştırma Bakanlığı D4 Yetki Belgesi
T.C Ulaştırma Bakanlığı D4 Yetki Belgesi e-Posta
Nusret Ertürk tarafından yazıldı.   

T.C Ulaştırma Bakanlığı D4 Yetki Belgesi Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü D4 Yetki Belgesi uygulamaları hakkında yeni bir genelge yayınladı

T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü


Sayı: B.11.0.KUG.0.12.00.00-17243 31/10/2011

Konu: D4 Yetki Belgesi

 

 

 

 

GENELGE

(2011/KUGM- 16 /YOLCU)

 

İlgi: a) 28/12/2010 tarihli ve 2011/KUGM-03/YOLCU numaralı Genelge.

b) 17/05/2011 tarihli ve 2011/KUGM-11/YOLCU numaralı Genelge.

 

Bakanlığımızca D4 yetki belgesiyle ilgili olarak yayımlanan ve geçiş süreci tedbirlerini de içeren İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı genelgelerin uygulanma sonuçları değerlendirilmiştir. Buna göre bu yetki belgesiyle yapılan taşımaların ülke genelindeki büyüklüğü, dağılımı ve mevcut uygulamalar dikkate alınarak; D4 yetki belgelerinin verilmesi, yenilenmesi ile çalışma usul ve esaslarıyla ilgili hususlar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

1- Kapsam:

D4 yetki belgesiyle yapılabilecek ve yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Yapılabilecek taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 Km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımacılığı.

2) Tarifeli ve tarifesiz olarak mesafesine bakılmaksızın iliçi yolcu taşımacılığı.

3) 100 Km’ye kadar şehirlerarası ve/veya iliçi servis taşımacılığı.

b) Yapılamayacak taşımacılık faaliyetleri:

1) Tarifeli veya tarifesiz olarak şehiriçi iki nokta arasındaki taşımacılık.

2) Tarifeli veya tarifesiz olarak 100 km üzerindeki şehirlerarası taşımacılık.

3) Tarifeli veya tarifesiz olarak il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerarası taşımacılık.

4) Tarifeli veya tarifesiz olarak yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu il sınırları dışında iki nokta arasındaki taşımacılık.

NOT: 100 Km. mesafenin belirlenmesinde taşıma güzergahının uzunluğu esas alınır.

 

2- Kurallar:

a) Yetki belgesi Ulaştırma Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenir.

b) Sadece tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak için D4 yetki belgesi düzenlenmez. D4 yetki belgesi sahipleri, zaman tarifelerini aksatmamak kaydıyla yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlarla tarifesiz yolcu taşımacılığı da yapabilirler.

 

c) Yetki belgesi eki taşıt belgesine sadece yetki belgesi sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip özmal taşıtlar kaydedilir.

ç) Yetki belgesi sahipleri; merkezi adreslerinin bulunduğu il sınırları içinde bir veya birden fazla şube açabilir ve/veya acenteyle sözleşme yapabilir. Merkezi adreslerinin dışındaki illerde ise aynı il sınırları içinde sadece bir şube açabilir veya bir acenteyle sözleşme yapabilir.

d) Merkezi adresi il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan illerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler adına D4 yetki belgesi düzenlenmez ve bu illerin plakasına sahip taşıtlar D4 yetki belgesine kaydedilmez.

e) 1 inci maddenin (a) bendinin üçüncü alt bendi çerçevesindeki servis taşımacılığı; öğrenci taşımaları için “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği”nde, personel taşımaları için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği”nde taşımacı, sürücü ve taşıtlar hakkında yer alan kurallara uyulması kaydıyla yapılabilir.

f) Taşıma hatlarının sayısı, yetki belgesinde kayıtlı araç sayısına göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

1-2 araç; 1 taşıma hattı

3-4 araç; en fazla 2 taşıma hattı

5-6 araç; en fazla 3 taşıma hattı

7-8 araç; en fazla 4 taşıma hattı

9-10 araç; en fazla 5 taşıma hattı

 

Ancak yetki belgesi sahipleri, bir ay içinde yer alan belirli bir döngü çerçevesinde çalışmak istemeleri halinde, araç sayısına bakılmaksızın en fazla dört farklı taşıma hattında da çalışabilirler. Bu döngünün zaman ve ücret tarifelerinde belirtilmesi şarttır.

g) Tarifeli taşımalarda ücret ve zaman tarifeleri, yolcu bileti, kalkış ve varış yerleri, ara duraklar, taşıma hatları ile belediye sınırları dışındaki taşıma güzergâhlarına ilişkin hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.

ğ) Belediye sınırları içerisinde D1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda kullanılan taşıma güzergahları izlenir. Bunların dışında bir taşıma güzergahı izlenebilmesi için ilgili belediye tarafından yazılı izin verilmesi ve bu hususta alınan yazılı iznin Bakanlığa sunulması şarttır.

h) Yetki belgesinde kayıtlı taşıtlardan birinin herhangi bir sebeple yetki belgesinden düşümü halinde, düşümü yapılan taşıtın/taşıtların yerine aynı veya daha az koltuk kapasitesine sahip yeni taşıt/taşıtlar kaydedilebilir. Düşümü yapılan taşıtın yerine bu taşıtın koltuk kapasitesinden daha fazla koltuk kapasitesine sahip taşıt/taşıtlar ise kaydedilmez.

 

ı) Tahditli plakalı otobüsler;

1) Yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilmez.

2) İlgili belediye mücavir alanı dışına çıkarak taşıma yapamaz.

3) Okul servis aracı olarak kullanılmaları halinde, hizmet vermekte olduğu okulun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla belediye sınırları (mücavir alanı dahil) dışına götürüp-getirebilir.

i) Tahsisli plakalı otobüsler yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.

j) Tahditli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sınırlı/belirli sayıda verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlayan/belirleyen plakaları,

Tahsisli plaka: Belirli bir idari bölge sınırları içinde belirli bir yolcu taşımacılık faaliyetinde kullanılan otobüsler için belirli harf veya harfler kullanılarak sayı sınırlaması olmaksızın verilen ve bu yolla bu faaliyette kullanılan otobüslerin toplam sayısını sınırlamayan plakaları,

ifade eder.

k) İlk defa bir D4 yetki belgesi düzenlenebilmesi için;

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY)’nin 12 nci ve 13 üncü maddelerindeki genel ve özel şartların yanı sıra talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin illerindeki mevcut arz/talep dengesi bakımından bir sakınca olmadığına dair komisyon kararının Bakanlığa sunulması şarttır. Söz konusu trafik komisyonu kararında ilk defa düzenlenecek D4 yetki belgesi için kullandırılacak taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile taşıt belgesine kaydedilecek taşıtların sayısı ve koltuk kapasiteleri belirtilmelidir.

2) D4 yetki belgesiyle 100 Km’ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı verilebilmesi için; ilgili illerin trafik komisyonlarından (bu illerden birinin il sınırları ile belediye sınırları aynı/çakışık olan bir il olması halinde ise ilgili Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’nden) alınacak uygunluk kararlarının Bakanlığa sunulması şarttır.

l) D4 yetki belgelerinin yenilenmesi esnasında yukarıdaki (k) bendinde belirtilen trafik komisyonu veya UKOME kararlarının süresi dolmamış veya süresiz olmaları halinde güncellenmeleri istenmez.

m) Taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile taşıt sayısı ve koltuk kapasiteleriyle ilgili değişiklik yapılabilmesi için; ilgili trafik komisyonu/komisyonları veya UKOME’nin bu konuda vermiş olduğu yeni kararların Bakanlığa sunulması şarttır.

n) Bu Genelgede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamalar için KTY hükümleri esas alınır.

 

3 – Değiştirme usulü, geçiş süreci ve geçici hükümler:

 

a) Değiştirme usulü ve geçiş süreci: Mevcut Y ve FY yetki belgelerinin D4 ve F1 yetki belgeleriyle değiştirilmesi işlemleri KTY’nin Geçici 7 nci maddesi çerçevesinde ve aşağıdaki usule göre gerçekleştirilir.

1) Y veya FY yetki belgesi sahibi ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğüne mevcut Y veya FY yetki belgesinin D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirilmesi için yazılı olarak başvurur.

2) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibinin dosyasını değiştirmek istediği Y veya FY yetki belgesini düzenleyen kurumdan yazılı olarak ister.

3) İlgili kurum en geç 5 iş günü içinde Ulaştırma Bölge Müdürlüğünün dosya istem yazısının gereğini yapar.

4) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; bunların mevcut taşıma hattı, güzergâhı ve ara duraklarını herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın mevcut Y yetki belgesinin geçerlilik süresinin sonuna kadar düzenleyeceği D4 yetki belgesine kaydeder.

5) İlgili Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, mevcut Y yetki belgesinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında; Y yetki belgesinde kayıtlı özmal ve sözleşmeli taşıtlar ile resmi plakalı taşıtları, sayısına bakmaksızın D4 yetki belgesine kaydeder. D4 yetki belgesine kaydedilen sözleşmeli ve resmi plakalı taşıtların tamamı ile 10 adedin üzerindeki özmal taşıtlar için; geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden önce biten yetki belgeleri için yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihine kadar,  geçerlilik süresi 31/12/2012 tarihinden sonra biten yetki belgeleri için ise 31/12/2012 tarihine kadar geçerli taşıt kartı düzenlenir.

6) Mevcut Y yetki belgelerinin D4 yetki belgesiyle değiştirilmesi esnasında herhangi bir yetki belgesi ve/veya taşıt kartı ücreti alınmaz.

7) Mevcut FY yetki belgelerinin F1 yetki belgesiyle değiştirilebilmesi için yetki belgesi sahiplerinin KTY’nin F1 yetki belgesi için öngördüğü şartları sağlamaları ve geçerli ücret farkını ödemeleri şarttır.

8) Mevcut Y veya FY yetki belgesi sahiplerinin bu yetki belgelerini en geç 31/12/2011 tarihine kadar D4 veya F1 yetki belgesiyle değiştirmeleri şarttır. Bu tarihten sonra değiştirme işlemi yapılmaz.

9) Y veya FY yetki belgesi sahipleri 31 / 12 / 2011 tarihine kadar  mevcut  yetki  belgelerini

değiştirmezlerse değiştirme haklarını kaybetmekle birlikte faaliyetlerini yetki belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar mevcut taşıt sayıları ile taşıma hattı ve güzergahlarında devam ettirebilirler. Bu sürenin bitiminde Y veya FY yetki belgeleri geçersiz olur.

 

10) Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde Y ve FY yetki belgelerini düzenlemiş kurumlar, belge değiştirme bitim tarihi olan 31/12/2011 tarihinden sonra kurumlarında kalan sözkonusu yetki belgeleriyle ilgili bütün dosyaları ilgili Ulaştırma Bölge Müdürlüklerine en geç 1/3/2012 tarihine kadar gönderirler.

 

b) Geçici hükümler:

1) 31/12/2011 tarihine kadar; Y yetki belgesi sahiplerinin bir tüzel kişilik çatısı altında toplanması ve kendilerine ait taşıtlarını bu tüzel kişilik adına tescil ettirmiş olmaları halinde; bu tüzel kişilik adına, bu Genelge’nin 2 nci maddesinin (k) bendindeki hükümler aranmadan yeni D4 yetki belgesi düzenlenir ve bu Y yetki belgelerine ait taşıma hatları ve güzergahları yeni D4 yetki belgesi için kullandırılır. Ayrıca bu Y yetki belgelerinde kayıtlı taşıtlar, sayısına bakılmaksızın 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olacak şekilde tüzel kişilik adına düzenlenmiş bulunan D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.

2) İlk defa 25/2/2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde Valiliklerce Y yetki belgesi düzenlenebilmesine ilişkin 16/8/2004 tarihli ve 13835-30606 sayılı Bakanlığımız talimatından önceki bir tarihte alınmış il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden verilmiş tahditli plakaya sahip otobüslerle iliçi veya şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar; 30/06/2012 tarihine kadar durumlarını, yenilenerek 11/6/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve bu Genelge’ye uygun hale getirmek zorundadırlar. Bu süre zarfında söz konusu otobüslerin il/ilçe trafik komisyonu kararlarına istinaden ve bu kararların sınırları çerçevesinde yaptıkları taşımacılık faaliyetlerine izin verilir.

3) Sahibi oldukları Y yetki belgesinin geçerlilik süresi 2010 yılı ile 31/10/2011 tarihine kadar bitmiş olup bu belgelerini yenilemek üzere yetkili mercilere başvurduğu halde; bu belgelerini herhangi bir sebeple yenileyememiş ve bu nedenle D4 yetki belgesine dönüştürememiş gerçek ve tüzel kişilerin 31/12/2011 tarihine kadar başvurmaları halinde kendilerine bu Genelge çerçevesinde D4 yetki belgesi düzenlenir.

4) Adi ortaklıklar adına düzenlenmiş yetki belgesi sahipleri durumlarını 31/12/2012 tarihine kadar KTY’ye uygun hale getirirler.

 

4- Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Bu Genelgenin yürürlüğe girmesiyle ilgi (a) ve (b) Genelgeler yürürlükten kalkar.

 

5- Yürürlük

Bu Genelge 01.11.2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bu Genelge, 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 35 inci maddeleri, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 83 üncü maddesi çerçevesinde olmak üzere bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden yürürlüğe konulmuştur.

 

Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

 

 

 

 

Binali YILDIRIM Bakan

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliği

Ulaştırma Bölge Müdürlükleri

 

 

 

Son Güncelleme: Perşembe, 03 Kasım 2011 15:34
 
Reklam